Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού - Μεταδιδακτορικός Ερευνητής - στο πλαίσιο του έργου με αριθμό πρότασης 631 [Ref # ELD-0202]


Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού - Μεταδιδακτορικός Ερευνητής - στο πλαίσιο του έργου με αριθμό πρότασης 631 και τίτλο «Ο λειτουργικός ρόλος της γενωμικής αστάθειας στην ανοσολογική απόκριση κατά τη γήρανση» στο πλαίσιο της Δράσης «1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας». [Ref # ELD-0202]

More details